Keresse fel üzletünket vagy érdeklődjön az elérhetőségeinken!
2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 71-73
alga.stop@gmail.com
+36 34 304 878 / +36 20 987 9244

Adatvédelmi szabályzat

Az Alga-Stop Uszoda és Burkolat Korlátolt felelősségú Társaság  2800, Tatabánya Pósa Lajos ú.4. adószám:14457436-2-11

-továbbiakban mint vállalkozás, jelen adatvédelmi szabályzat tájékoztató közzététele útján tesz érvényességet az érintett - érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről/ általános adatvédelmi szabályzat/ Az Európai parlament és a tanács ( EU)2016/679 rendelete 2016.04.27 szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Adatkezelő :

Az Alga-Stop Kft ismerteti az érintett személyt - személyeket a személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősúl.

Alga-Stop Uszoda és Burkolat Kft. ( rövidített neve: Alga-Stop Kft)

Székhely:2800 Tatabánya, Pósa Lajos ú.4 sz.

Üzlet: 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos ú.73.

Adószám: 14457436-2-11

Cégjegyzék szám: 1109014293

Adatvédelmi tisztviselő

Képviselő neve: Harmati Péter

Mobil tel.száma: 

E-mail: alga.stop@gmail.com

Weboldal: www.algastop.hu

Facebook oldal: Alga-Stop Uszodatechnika Kft

- Személyes adat,- azonosított vagy azonosítható természetes személyre ( érintett) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy aki közvetlen vagy közvetett módon , különösen valamely azonosító, pl: név, helymeghatározó adat, online azonosító, telefonszám, e-mail cím, vagy a természetes személy testi, genetikai, szellemi, fiziológiai, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

- Adatkezelés,- a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek ősszegzése, így a rögzítés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, gyüjtés, rendszerezés, betekintés, lekérdezés, közlés továbbítás, felhasználás, terjesztés vagy egyébb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összekapcsolás vagy összehangolás, törlés, korlátozás illetve adatmegsemmisités.

- Adatkezelés korlátozása,- a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

- Adatkezelő,- az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az unios vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelentésére vonatkozó különös szempontokat az unios vagy a tagállam jog is meghatározhatja.

- Címzett,-  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmú szerv, ügynökség vagy bármely egyébb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenűl attól, hogy harmadik fél-e. 

- Adatfeldolgozó,- az a természetes vagy jogi személy, közhatalmú szerv, ügynökség vagy bármely egyébb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

- Érintett,- hozzájárulása akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenűl kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 Az érintett jogai

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

A személyes adatok:

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

fkezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

- adatvédelmi problémák,- a biztonság olyan sérülése, a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes elvesztését, megváltoztatását, megsemmisítését, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az abeleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseketdatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell  az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; -az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; -a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak                                                                                                                                                                                                  

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panszkezelés:

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím Kapcsolattartás.

Telefonszám Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és iltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a 2800 Tatabánya, Pósa Lajos ú.4. címen,

- e-mail útján az alga.stop@gmail.com-mail címen,

- telefonon a +3620 987-9244 vagy a +3634/304-878 as tel számon

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy

a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.                                                                                                                                                                                         a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.                                                                                                                                                                                köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.                                                                                                                                                                                      az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: -a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; -a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; -fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; - az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az adakezelés jogalapja: személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett fél hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyébb jogszerű, jogszabályban rögzített alappal kell rendelkeznie. Az érintett fél hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett fél  a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati forma, vagy írásban - elektronikus úton,- a vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyébb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását annak személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az érintett fél hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja  szükségtelenúl azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkoztatásában a hozzájárulást kérik. Az érintett fél  jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

- szerződés teljesítése,- az adatkezelés jogszerűnek minősűl, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges amelyben az érintett fél az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, elgogadásához szükséges. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás feltétele a szerződésnek. Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett fél hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges. Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintett felet az adatkazalés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvosi lehetőségeiről. Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett fél hozzájárulásának visszavonását követően jogosúlt kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körűlmények között kezelik, amelyek közepette az érintett felek nem számítanak további adatkezelésre. Az adatkezelő -ide értve az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik, vagy valamilyen harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó példáúl olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, példáúl olyan esetekben amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

Adatkezelések weben keresztűl történő komunikációhoz,-   Az adatgyüjtés ténye a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja. Személyes adat. Az adatkezelés célja. Vezeték és keresztnév - a kapcsolat felvételhez, az üzletben történővásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. E-mail cím - kapcsolattartás. Telefonszám - kapcsolattartás a számlázással vagy kérdések hatékonyabb egyeztetése. Számlázási név és cím - A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kisérése.

Ügyfélkapcsolatok és egyébb adatkezelések:

 Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Egyébb adatfeldolgozók:

Facebook

FACEBOOK INC.

1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025

650-618-7714

 

 

A tájékoztatóelkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről( általános adatvédelmi rendelet) Az Europai parlament és a tanáca (EU) 2016/679 rendelete(2016.04.37.)                                                                                                          2011.évi CXII törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.                                                                                                                                                      2008. évi XLVII törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.                                                                                                                                      2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.                                                                                                                                                                                                    A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.                                                                                                   Az Europai Parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.04.27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívúl helyezéséről.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.